GRES

El Grup de Recerca en Educació Social (GRES) és una associació creada el 1994 amb l’objectiu fundacional de propiciar la reflexió, el debat i la recerca en el camp de l’Educació Social.

GRES està format per un equip pluridisciplinar de professionals que desenvolupen llur activitat dins el camp social.

GRES treballa en la investigació de temes socioeducatius per ajudar a actualitzar els discursos tècnics dels professionals del camp social davant dels reptes que emergeixen dels nous i constants canvis socials.

La missió del nostre equip professional és la de posar a l’abast de les institucions i dels seus professionals instruments que puguin facilitar l’actualització dels discursos tècnics, el treball en equip, la formulació d’encàrrecs, el desenvolupament i l’orientació de la tasca professional, etc.


El Grup de Recerca en Educació Social (GRES)es una asociación creada en 1994 con el objetivo fundacional de propiciar la reflexión, el debate y la investigación en el campo de la educación social.

GRES está formado por un equipo pluridisciplinar de profesionales que desarrollan su actividad en el campo social.

GRES trabaja en la investigación de temas socioeducativos para ayudar a actualizar los discursos técnicos de los profesionales del campo social frente a los retos que emergen de los nuevos y constantes cambios sociales.

La misión de nuestro equipo profesional es la de poner al alcance de las instituciones y sus profesionales instrumentos que puedan facilitar la actualización de los discursos técnicos, el trabajo en equipo, la formulación de encargos, el desarrollo y la orientación de la labor profesional, etc.